Endüstri De Olması Gereken Girdiler

Günümüzde endüstri sektörü, insanın en temel ihtiyacından ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliğini belirleyen başlıca bir sektör haline gelmiştir. Mal ve hizmet üretimine dayalı bu sektörün amacı, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin etmektir. Bu amaç doğrultusunda endüstri sektörü belirli girdilerden oluşan açık bir sistemdir. Nasıl bir bitkiyi yetiştirebilmek için, su, güneş ve yeterli havalandırma gerekmekteyse üretimin yapılabilmesi için de bazı öğelerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Sıralanacak olursa endüstri de olması gereken girdiler: emek (işgücü), sermaye, girişimci (müteşebbis)

 Emek

İnsanın değer yaratabileceği fiziksel ve zihinsel çabaların tümüne denir. Girdiler arasında en önemli olanı insan faktörüdür. Diğer girdilerin insan faktörü olmadan kendi başına üretim yapması söz konusu değildir. Üretim sisteminin mihenk taşı olarak adlandırılan insan faktörü; diğer girdileri organize etmekte, üretim sürecine sokmakta ve kontrol etmektedir.

 Sermaye

Sermaye sözcük itibariyle “mal veya hizmetin üretimi için gerekli olan para ve paraya çevrilebilecek maddi ve gayri maddi varlıkların tümü” olarak tanımlanmaktadır. Sermaye, işletmenin sürdürebilirliğini sağlamasında önemli bir faktördür.

Sermayenin bir kısmını oluşturan maddi varlıklar başlıca; doğal kaynaklar, işletmenin kurulduğu arazi, sahip olduğu tesis, ekipmanlar, hammaddeler, yarı mamuller, depolar, atölyeler ve anapara şeklinde sıralanmaktadır.

Sermayenin diğer kısmını oluşturan gayri maddi varlıklar ise elle tutulamayıp gözle görülemeyen unsurlardır. Gayri maddi varlıklar; ticari marka, teknik bilgi (know-how), patent hakları, ticari unvan gibi öğelerden oluşmaktadır.

 Girişimci

Bir işletmenin faaliyete geçebilmesi için üretim unsurlarının ve işgörenlerin uyum içinde olması gerekmektedir. Bir veya bir grup kişi, neyin, nasıl, kimler tarafından üretileceğine, ürünlerin satılacağı hedef kitlenin ne olacağına, kaynakların nasıl etkin kullanılacağına karar vermelidir. Girişimci, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetin ortaya konulması için üretim girdilerini harekete geçiren kişidir.