Osmanlı’nın Sistematik Nizamı

Devletin sahip olduğu toplum düzeni önceki dönem devletlerinin üzerinde bir profil çizmekteydi. Düzenleyicinin şeriat olmasına rağmen  yönetim oldukça Soft (yumuşak) bir karakterizasyona sahiptir.  Osmanlının eşitlikçi olduğu ve halkını hoş tutmaya çalıştığı bilinir. Bunun en önemli Beyanatı Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u Fethetmesi sonucunda, Bizans İmparatorluğunun stilizasyonlarını yansıtan Ayasofya’nın içerisinde bulunan hristiyan dinine ait ikonografik sahneleri tahrip etmemesi, bilakis korumasıdır. Bu da Osmanlıdan olmayan halkın haklarının savunulması ile doğru orantılı olarak halkı oldukça rahatlatıyordu. Yönetim açısından Osmanlı; Uç boyu ve Hücum Mevkii olması bakımından önem arz etmektedir. Hücum Mevkii, düşman ordusunun tekelinde bulunan, sonraki çatışmalarda fetih edilmeye aday bölgelerdir. Uç boyu, Osmanlının üstünlüğünü her halükarda kabullenmiş ve Osmanlıya mütemadiyen gebe olan yerlerdir. Toplum yaşantısında görülen İslami Normlar, bir çok katı tutumu bünyesinde barındırsa da Osmanlı toplumunun refahı için gerek görülmüştü ve zorunluluk neticesinde şekillenmişti.  Yönetimin kendi içerisinde sahip olduğu yapılanma ise daha geniş yelpazede ele alınacak olursa Militarist ve Manageding (Yönetilmeye müsait, yönetilen) bir teşkilatlanmayı haiz kılmaktaydı. Bu teşkilatlanma ise üç sınıfa ayrılmaktaydı. İlki Seyfiye sınıfıdır, bu sınıfın misyonu ve vizyonu halkı refah içinde yönetmekti. Yaptıkları hizmet karşılığında devletten toprak alırlardı. Diğer bir sınıf ise İlmiye Sınıfıdır, bu sınıf ise Askeriyenin ikinci sınıfını teşkil etmekteydi ve adaletin yanı sıra eğitim işleriyle uğraşırlardı. Orduyu İslami kurallara bağlı kalarak yönetirlerdi. Bu sınıfı daimi olarak Şeyhülislam yönetirdi. Teşkilatlanma da son sınıfı ise Kalemiye sınıfı oluşturmaktaydı bu sınıfta devlet memurlarından oluşmaktaydı. Osmanlı Devletinin üst düzey bürokratlarını bu sınıf oluşturmaktaydı. Yabancı devletlerle sürekli bir irtibat halinde olmayı sağlayan en önemli sınıflardandı.

Leave a Comment